Pengurus NU

Pengurus NU

SEJARAH NU | ORGANISASI NU | PENGURUS NU

SYURIYAH

Plt Rais Aam : KH Miftahul Akhyar

Wakil : –

Rais : KH Nurul Huda Djazuli

Rais : KH Masdar Farid Mas’udi, M.A.

Rais : KH Ahmad Ishomuddin, M.Ag.

Rais : KH AR Ibnu Ubaidillah Syatori

Rais : KH Dimyati Romli

Rais : KH Abdullah Kafabihi Mahrus

Rais : KH Khalilurrahman

Rais : KH Syarifudin Abdul Ghani

Rais : KH Ali Akbar Marbun

Rais : KH Subhan Makmun

Rais : KH M Mustofa Aqil Siroj

Rais : KH Cholil As’ad Samsul Arifin

Rais : KH Idris Hamid

Rais : KH Akhmad Said Asrori

Rais : KH Abdul Hakim

Rais : Dr KH Zakki Mubarok

Rais : Prof Dr Maskuri Abdillah

Rais : KH Najib Abdul Qadir

Rais : KH Afifuddin Muhajir

Rais : KH Ahmad Bahauddin Nursalim

Katib Aam: KH Yahya Cholil Staquf

Katib : KH Mujib Qulyubi

Katib : Drs KH Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si

Katib : Dr KH Abdul Ghafur Maemun

Katib : KH Zulfa Mustahafa

Katib : Dr H Asrorun Niam Shaleh

Katib : KH Acep Adang Ruchiyat

Katib : KH Lukman Hakim Haris

Katib : KH Taufiqurrahman Yasin

Katib : KH Abdussalam Shohib

Katib : KH Zamzami Amin

Katib : Dr H Sa’dullah Affandy

Katib : KH Afifudin Dimyathi

Katib : KH Nurul Yaqin Ishaq

Katib : KH Miftah Faqih

NU Online Mojokerto